Regulamin Sklepu Internetowego

sklep.portosrolety.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.       Sklep internetowy PORTOSROLETY, dostępny pod adresem internetowym sklep.portosrolety.pl, należy do PORTOS TR7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, ul. Złota 71, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001055147, NIP: 6180018618.

2.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

 

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1)         Sprzedawca – PORTOS TR7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, ul. Złota 71, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001055147, NIP: 6180018618, będąca właścicielem Sklepu;

2)         Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

3)         Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za Konsumenta uważana jest także osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4)         Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcie to nie obejmuje osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5)         Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.portosrolety.pl;

6)         Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;

7)         Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

8)         Potwierdzenie Realizacji Zamówienia - informacja wysłana do Klienta, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji;

9)         Konto - konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Zamówieniach;

10)     Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta (rejestrację);

11)     Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

12)     Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

13)     Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy lub własnej floty Sprzedawcy, Produktu określonego w Zamówieniu;

14)     Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

15)     Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

16)     Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

17)     Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

 

§ 3

Informacje ogólne

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” funkcjonalne oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 6. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 

§ 4

Usługa prowadzenia Konta w Sklepie

 

1.       Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest danych zawartych w Formularzu rejestracji.

2.       Założenie Konta w Sklepie (rejestracja) jest darmowe.

3.       Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie.

4.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.       W trakcie wypełniania Formularza rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji.

6.       Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracji Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracji potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

7.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Powyższe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.

8.       Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

9.       Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w razie zaistnienia któregokolwiek z następujących przypadków:

1)      działanie przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,

2)      naruszenie przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

3)   gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

10. Przed zablokowaniem Konta Klienta Sprzedawca wezwie Klienta na adres mailowy podany podczas Rejestracji do niezwłocznego zaprzestania dokonywania naruszeń, o których mowa w ust. 9, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta Klienta.

11. W przypadku bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń Sprzedawca zablokuje dostęp do Konta Klienta.

12. Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta.

13. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z przyczyn wymienionych w ust. 9 trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta.

 

§ 5

Newsletter

 1. Do korzystania z Usługi elektronicznej Newsletter niezbędne jest zapisanie się przez Klienta drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego Newsletter udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej.
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi Newsletter jest:

1)      zapoznanie się z treścią Regulaminu,

2)      akceptacja warunków Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym,

3)      posiadanie przez Klienta konta pocztowego e-mail.

 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie zapisania do usługi Newsletter. Od tej chwili strony łączy umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

 

§ 6

Składanie Zamówień

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać Produkt, jego parametry poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji (w przypadku Produktów, które są udostępnione w kilku opcjach) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

 

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.     Ceny zamieszczone przy danym Produkcie na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)     odbiór osobisty w siedzibie firmy PORTOS TR7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem ul. Złota 71, 62-800 Kalisz

b)    odbiór za pośrednictwem przesyłki kurierskiej DPD lub w paczkomatach udostępnionych przez InPost;

c)     odbiór za pośrednictwem własnej floty Sprzedawcy (dotyczy Produktów w postaci bram i pergol).

3.              Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)     płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)  płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24,

4.     Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

5.     Jeżeli nie ustalono inaczej zapłata za zamawiane Produkty powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu 2 dni, licząc od dnia otrzymania Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.

6.     Termin dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

7.   Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy lub własnej floty na adres wskazany w Formularzu zamówienia lub w przypadku dokonywania zmian w Formularzu zamówienia na ostatni adres podany przez Klienta i zaakceptowany przez Sprzedawcę.

8.     Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

9.  Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkt, jako Przedsiębiorca (podatnik podatku VAT). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia w ramach składania zamówienia.

§ 8

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu lub drogą mailową, po podaniu informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie oraz przyjmie Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Potwierdzenia Realizacji Zamówienia na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3.     Z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Realizacji Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, z którymi Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia. 

4.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w czasie określonym przez Sprzedawcę, który został wskazany przy składaniu Zamówienia.

5.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6.     Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o orientacyjnej liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia wraz z czasem dostawy.

7.     W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §7 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na wskazany adres e-mailowy. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany adres mailowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

8.     Sprzedawca informuje Klienta mailowo o nadaniu przesyłki w dniu przekazania jej Dostawcy lub w dniu zlecenia nadania przesyłki za pośrednictwem własnej floty.

9.     Aby ułatwić Klientowi lub Sprzedawcy dochodzenie od Dostawcy ewentualnych roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, prosimy, w miarę możliwości, o zbadanie stanu dostarczonej przesyłki. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym w Zamówieniu jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy lub Sprzedawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

11. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Niemiec i Czech.

 

§ 9

Gwarancja

 

Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję. Precyzyjne warunki gwarancji określone są na Stronie internetowej (sklep.portosrolety.pl) w zakładce Warunki gwarancji, z którymi można się w każdej chwili zapoznać. Niezależnie od tego, Klient otrzymuje warunki gwarancji w formacie dokumentu papierowego dołączonego wraz z dokumentem sprzedaży oraz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.

 

§ 10

Niezgodność Produktu z Umową sprzedaży

1.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną jest niezgodny z umową/zawiera/posiada wady.

2.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową, na podstawie obowiązujących przepisów prawa – wobec Konsumentów, w szczególności przepisów na podstawie art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu cywilnego o niewykonaniu i nienależytym wykonaniu umów.

3.       Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu  do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

4.       Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży albo w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, należy kierować do Sprzedawcy (dane kontaktowe wskazano w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu).

5.       Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży albo w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną.  

6.       Wadliwy Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7.       Punkty 1-6 nie obejmują reklamacji składanych w ramach gwarancji, której zasady składania określają Warunki gwarancji.

8.       Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9.       Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.       Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

3.       Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.       Oświadczenia wysłane za pomocą tradycyjnej poczty należy kierować na adres ul. Złota 71, 62-800 Kalisz. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy sklep@portosrolety.pl

5.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument  złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztu Dostawy Produktu do Konsumenta.

8.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.   Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Produktu na Stronie Internetowej Sklepu.

11.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to takich Produktów jak bramy, rolety, pergole, żaluzje);

4)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku;

14)      oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

§ 12

Rozwiązanie Umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia ww. usług.
 3. Sprzedawca doręcza Konsumentowi wypowiedzenie na jego adres poczty elektronicznej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 5. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji lub zapisania się na Newsletter.

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – PORTOS TR7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, ul. Złota 71, 62-800 Kalisz.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu rejestracji i prowadzenia Konta lub świadczenia usługi Newslettera (w przypadku Klientów, którzy korzystają z tych usług) oraz realizacji zawartej z Klientem Umowy sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, której treść znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, przy czym zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Konsumentów, jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują w odniesieniu do nich tę kwestię odmiennie.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:

1) zmiana przepisów prawa – w zakresie wynikającym z tej zmiany,

2) zmiana polityki marketingowej Sprzedawcy – w zakresie wynikającym z tej zmiany,

3) zmiana przez Sprzedawcę oprogramowania – w zakresie wynikającym z tej zmiany,

4) zmiana przez Sprzedawcę produktów nieprefabrykowany, zindywidualizowanych – w zakresie wynikającym z tej zmiany.

 1. O planowanej zmianie Klienci będą informowani z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia, w którym Klient został poinformowany o planowanych zmianach, chyba że Klient, który nie zgadza się na proponowane zmiany, zgłosi to Sprzedawcy (np. w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach. W tym ostatnim przypadku zawarte na podstawie Regulaminu umowy o charakterze ciągłym rozwiązują się z upływem 14 dni od dnia poinformowania Klienta o planowanych zmianach. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 26.08.2023

Dodano do listy życzeń