POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CZYLI KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PORTOS TR7 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kaliszu, ul. Złota 71, 62-800 Kalisz.

 

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADO?

 

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:

1)       za pomocą e-maila: a.urban@portosrolety.pl;

2)       za pomocą telefonu: 62 768 40 95

3)       drogą pocztową: ul. Złota 71, 62-800 Kalisz;

4)       za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: portosrolety.pl/kontakt

U ADO jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

1)       za pomocą e-maila: rekrutacja@portosrolety.pl;

2)       za pomocą telefonu: 62 768 5216;

3)       drogą pocztową: ul. Złota 71, 62-800 Kalisz;

4)       za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: portosrolety.pl/kontakt

 

JAKIE DANE PRZETWARZA ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych  ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

       1)            podstawowe dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP;

       2)            dane adresowe i kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

       3)            dane internetowe oparte na plikach cookies (szczegółowe zasady dot. wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce plików cookies) 

 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO DANE SĄ PRZECHOWYWANE?

 

I.                     Informacja skierowana do osób dokonujących zakupu w Sklepie internetowym prowadzonym przez ADO:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży

Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w sklepie internetowym prowadzonym przez ADO – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO sklepie internetowym

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres prowadzenia konta

Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, tj. okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ustalenie faktów i informacji niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami między innymi w ramach zgłoszonych przez klienta reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres równy terminowi przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  sprzedaży – co do zasady 2 lata

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego

Wskazany wyżej okres może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ostatecznego zakończenia prowadzonego postępowania lub realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z wydanego rozstrzygnięcia

Udostępnienie dostawcom danych osobowych w celu dostawy zakupionego towaru w sklepie internetowym prowadzonym przez ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO ( w przypadku wyboru dostawy przez zewnętrznego dostawcę)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres realizacji umowy kupna-sprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym przez ADO

Przeprowadzenie ankiet satysfakcji Klienta lub dokonanie oceny produktu zakupionego w sklepie internetowym, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

 

 

II.                   Informacje skierowane do osób, wobec których ADO prowadzi działania marketingowe/wysyła newsletter:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością ADO, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o usługach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe, w tym zgodę na newsletter – do wycofania udzielonej zgody

 

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji zakupu w sklepie internetowym prowadzonym przez ADO lub założenia i prowadzenia konta w tym sklepie. Odmowa podania danych może  skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji lub założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

KOMU ADO MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 

1)       współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

2)       podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a)       dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi na rzecz ADO);

b)       dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

c)       dostawcy towarów ze Sklepu internetowego prowadzonego przez ADO;

d)       inne podmioty/osoby/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,

e)   dostawcy usług marketingowych, w szczególności firma Internetica, świadcząca usługi SEO i SEM; 

z zastrzeżeniem, że przekazanie Państwa danych tym podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do państw innych, niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Lichtenstein) i organizacji międzynarodowych.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

1)       prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

2)       prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

3)       prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

4)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)       prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

6)       prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody; przy czym, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

CZY WOBEC PANŚTWA BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH:

ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

INFORMACJA O PRAWIE DO WNIESIENIA SPRZECIWU:

 

1)       z uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego jego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w powyższym celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

2)       informujemy, że w związku z tym, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego przez ADO; po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w tym celu.


Dodano do listy życzeń